Orthographic

Asha'ille

[1] 6 Eyen'lle

[2] Ojo sirev sarn ne dajh? [3] Sirev sarn ne ccat dajh. [4] Sirev dajh ne chi'vaelesh so'Nat. [5] Pas gyarov Nat Rab. [6] Pas gyarov Rab vel'chifilei.

[7] 7 Eyen'lle

[8] Vae'inól cha'kén ne ssuli. [9] Kén Rab ne ssuli. [10] Ojo kénjaer ssuli ne Rab? [11] Kénjaer ssuli ne dajh. [12] Pas gyarov Rab vel'ssuli.

[13] 8 Eyen'lle

[14] Cha'kén ne eyoren! [15] Jhor'no t'vae badhae. [16] Jhor'eyoren t'vae isireyi. [17] Jhor'eyoren t'so Nat, t'ves jhor'badhae t'so An.

[18] 9 Eyen'lle

[19] Cha'kén ne onár! [20] Jhor'no t'onár so'Tam. [21] Ojo virevjeith Tam ne onár seith? [22] Virevkeith n'o. [23] Pas gyarov dajh vel'onár, vet'gyarovpar no k'.

[24] 10 Eyen'lle — Do'llav

[25] Jhor'onár so'Tam t'ccat; jhor'dajh seith t'kre ccat. [26] Jhor'Nat t'vae onár so'Tam. [27] Virevkar dajh so'Nat ne nagá, eg Rab. [28] Vae'inól cha'kén ne ssuli. [29] Kén sarn ne ssuli. [30] Virevkeith sarn n'o. [31] Jhor'chifilei t'vae badhae; kén chifilei ne nagá. [32] Jhor'hhe so'An t'vae isireyi. [33] Sirev carnen ne eyoren. [34] Pas gyarov dajh vel'carnen. [35] Pas pithev An vel'inól.

English

[1] Lesson VI

[2] Has the lad a dog? [3] The lad has a fat dog. [4] The dog has Nat's cap. [5] Nat and Rab ran. [6] Rab ran at a cat.

[7] Lesson VII

[8] See the frog on a log. [9] Rab sees the frog. [10] Can the frog see Rab? [11] The frog can see the dog. [12] Rab ran at the frog.

[13] Lesson VIII

[14] See the lamp! [15] It is on a mat. [16] The mat is on the stand. [17] The lamp is Nat's, and the mat is Ann's.

[18] Lesson IX

[19] See the nag! [20] It is Tom's nag. [21] Can Tom catch his nag? [22] He cannot catch him. [23] The dog ran at the nag, and the nag ran.

[24] Lesson X — Review

[25] Tom's nag is fat; his dog is not fat. [26] Nat is on Tom's nag. [27] Nat's dog, Rab, cannot catch the rat. [28] See the frog on the log. [29] A lad sees the frog. [30] The lad cannot catch it. [31] A cat is on the mat; the cat sees a rat. [32] Ann's fan is on the stand. [33] The man has a lamp. [34] A dog ran at the man. [35] Ann sat on a log.

Parts of Speech Legend

adj
adjective
adv
adverb
conj
conjunction
cop
copula
mi
modifier
n
noun
part
particle
poss
 
pro
pro-form
prop
proper name
prsn
person
tns
tense
v
verb

Interlinear

orthographic version
morphemic breakdown
IPA pronunciation
part of speech
English translation
[1] 6 Eyen'lle
ero eyen'lle
ˈɛɹo ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
six lesson
[1] Lesson VI
Ojo sirev sarn ne dajh?
ojo sirev sarn ne dajh
ˈod͡ʒo sɪˈɹɛv sɑɹn dɑʒ
v n mi n
Y/N have boy OBJ: dog
Has the lad a dog?
Sirev sarn ne ccat dajh.
sirev sarn ne ccat dajh
sɪˈɹɛv sɑɹn kə̆ˈkɑt dɑʒ
v n mi adj n
have boy OBJ: fat dog
The lad has a fat dog.
Sirev dajh ne chi'vaelesh so'Nat.
sirev dajh ne chi- vaelesh so- Nat
sɪˈɹɛv dɑʒ t͡ʃi ˈvelɛʃ so nɑt
v n mi adj n poss prop
have dog OBJ: DIM hat POSS: Nat
The dog has Nat's cap.
Pas gyarov Nat Rab.
pas gyarov Nat Rab
pɑs ɡjɑˈɹov nɑt ɹɑb
tns v prop prop
PST run Nat Rab
Nat and Rab ran.
Pas gyarov Rab vel'chifilei.
pas gyarov Rab vel chifilei
pɑs ɡjɑˈɹov ɹɑb vɛl t͡ʃɪˈfɪle
tns v prop adv n
PST run Rab TOWARD: housecat
Rab ran at a cat.
[7] 7 Eyen'lle
valn eyen'lle
vɑl̃ ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
seven lesson
[7] Lesson VII
Vae'inól cha'kén ne ssuli.
vae inól cha- kénillev ne ssuli
ve ɪˈnol t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv sə̆ˈsuli
adv n v mi n
WHERE: log IMP see OBJ: frog
See the frog on a log.
Kén Rab ne ssuli.
kénillev Rab ne ssuli
ˈkɛnɪlɛv ɹɑb sə̆ˈsuli
v prop mi n
see Rab OBJ: frog
Rab sees the frog.
Ojo kénjaer ssuli ne Rab?
ojo kénillev -j- -aer ssuli ne Rab
ˈod͡ʒo ˈkɛnɪlɛv d͡ʒ sə̆ˈsuli ɹɑb
v part pro n mi prop
Y/N see able 3SU frog OBJ: Rab
Can the frog see Rab?
Kénjaer ssuli ne dajh.
kénillev -j- -aer ssuli ne dajh
ˈkɛnɪlɛv d͡ʒ sə̆ˈsuli dɑʒ
v part pro n mi n
see able 3SU frog OBJ: dog
The frog can see the dog.
Pas gyarov Rab vel'ssuli.
pas gyarov Rab vel ssuli
pɑs ɡjɑˈɹov ɹɑb vɛl sə̆ˈsuli
tns v prop adv n
PST run Rab TOWARD: frog
Rab ran at the frog.
[13] 8 Eyen'lle
lup eyen'lle
lup ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
eight lesson
[13] Lesson VIII
Cha'kén ne eyoren!
cha- kénillev ne eyoren
t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv ɛˈjoɹɛn
v mi n
IMP see OBJ: source
See the lamp!
Jhor'no t'vae badhae.
jhor- no te vae badhae
ʒoɹ no ve bɑˈðe
cop n conj adv n
EQUIV: it and WHERE: mat
It is on a mat.
Jhor'eyoren t'vae isireyi.
jhor- eyoren te vae isireyi
ʒoɹ ɛˈjoɹɛn ve ɪsɪˈɹɛjɪ
cop n conj adv n
EQUIV: source and WHERE: stand
The mat is on the stand.
Jhor'eyoren t'so Nat, t'ves jhor'badhae t'so An.
jhor- eyoren te so- Nat te ves jhor- badhae te so- An
ʒoɹ ɛˈjoɹɛn so nɑt vɛs ʒoɹ bɑˈðe so ɑn
cop n conj poss prop conj adv cop n conj poss prop
EQUIV: source and POSS: Nat and WHILE: EQUIV: mat and POSS: Ann
The lamp is Nat's, and the mat is Ann's.
[18] 9 Eyen'lle
faes eyen'lle
fes ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
nine lesson
[18] Lesson IX
Cha'kén ne onár!
cha- kénillev ne onár
t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv oˈnɑɹ
v mi n
IMP see OBJ: mare
See the nag!
Jhor'no t'onár so'Tam.
jhor- no te onár so- Tam
ʒoɹ no oˈnɑɹ so tɑm
cop n conj n poss prop
EQUIV: it and mare POSS: Tom
It is Tom's nag.
Ojo virevjeith Tam ne onár seith?
ojo virev -j- -eith Tam ne onár s- -eith
ˈod͡ʒo vɪˈɹɛv d͡ʒ tɑm oˈnɑɹ s
v part prsn prop mi n poss prsn
Y/N catch able acq ring Tom OBJ: mare POSS: acq ring
Can Tom catch his nag?
Virevkeith n'o.
virev -k- -eith ne no
vɪˈɹɛv k no
v part prsn mi n
catch unable acq ring OBJ: it
He cannot catch him.
Pas gyarov dajh vel'onár, vet'gyarovpar no k'.
pas gyarov dajh vel onár vet gyarov -p- -ar no ket
pɑs ɡjɑˈɹov dɑʒ vɛl oˈnɑɹ vɛt ɡjɑˈɹov p ɑɹ no kɛt
tns v n adv n adv v tns prsn n adv
PST run dog TOWARD: mare THEREFORE: run PST 3SM it :THEREFORE
The dog ran at the nag, and the nag ran.
[24] 10 Eyen'lle — Do'llav
kron eyen'lle do'llav
kɹon ɛjɛnlə̆ˈlɛ dolə̆ˈlɑv
adj n v
ten lesson review
[24] Lesson X — Review
Jhor'onár so'Tam t'ccat; jhor'dajh seith t'kre ccat.
jhor- onár so- Tam te ccat jhor- dajh s- -eith te kre ccat
ʒoɹ oˈnɑɹ so tɑm kə̆ˈkɑt ʒoɹ dɑʒ s kɹɛ kə̆ˈkɑt
cop n poss prop conj adj cop n poss prsn conj adj adj
EQUIV: mare POSS: Tom and fat EQUIV: dog POSS: acq ring and NEG: fat
Tom's nag is fat; his dog is not fat.
Jhor'Nat t'vae onár so'Tam.
jhor- Nat te vae onár so- Tam
ʒoɹ nɑt ve oˈnɑɹ so tɑm
cop prop conj adv n poss prop
EQUIV: Nat and WHERE: mare POSS: Tom
Nat is on Tom's nag.
Virevkar dajh so'Nat ne nagá, eg Rab.
virev -k- -ar dajh so- Nat ne nagá eg Rab
vɪˈɹɛv k ɑɹ dɑʒ so nɑt nɑˈɡɑ ɛɡ ɹɑb
v part prsn n poss prop mi n mi prop
catch unable 3SM dog POSS: Nat OBJ: rat V: Rab
Nat's dog, Rab, cannot catch the rat.
Vae'inól cha'kén ne ssuli.
vae inól cha- kénillev ne ssuli
ve ɪˈnol t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv sə̆ˈsuli
adv n v mi n
WHERE: log IMP see OBJ: frog
See the frog on the log.
Kén sarn ne ssuli.
kénillev sarn ne ssuli
ˈkɛnɪlɛv sɑɹn sə̆ˈsuli
v n mi n
see boy OBJ: frog
A lad sees the frog.
Virevkeith sarn n'o.
virev -k- -eith sarn ne no
vɪˈɹɛv k sɑɹn no
v part prsn n mi n
catch unable acq ring boy OBJ: it
The lad cannot catch it.
Jhor'chifilei t'vae badhae; kén chifilei ne nagá.
jhor- chifilei te vae badhae kénillev chifilei ne nagá
ʒoɹ t͡ʃɪˈfɪle ve bɑˈðe ˈkɛnɪlɛv t͡ʃɪˈfɪle nɑˈɡɑ
cop n conj adv n v n mi n
EQUIV: housecat and WHERE: mat see housecat OBJ: rat
A cat is on the mat; the cat sees a rat.
Jhor'hhe so'An t'vae isireyi.
jhor- hhe so- An te vae isireyi
ʒoɹ hə̆ˈhɛ so ɑn ve ɪsɪˈɹɛjɪ
cop n poss prop conj adv n
EQUIV: fan POSS: Ann and WHERE: stand
Ann's fan is on the stand.
Sirev carnen ne eyoren.
sirev carnen ne eyoren
sɪˈɹɛv ˈcɑɹnɛn ɛˈjoɹɛn
v n mi n
have man OBJ: source
The man has a lamp.
Pas gyarov dajh vel'carnen.
pas gyarov dajh vel carnen
pɑs ɡjɑˈɹov dɑʒ vɛl ˈcɑɹnɛn
tns v n adv n
PST run dog TOWARD: man
A dog ran at the man.
Pas pithev An vel'inól.
pas pithev An vel inól
pɑs piˈθɛv ɑn vɛl ɪˈnol
tns v prop adv n
PST rest Ann TOWARD: log
Ann sat on a log.