Orthographic

Asha'ille

[1] 11 Eyen'lle

[2] Jhor'nes t'ccat asakín. [3] Mlirev asakín ne va'aea 'sa vae'iseni. [4] Vae'va aea mlireva ne kalagam. [5] Kén chifilei ne va'aea, t'ves virevjar ne kalagam.

[6] 12 Eyen'lle

[7] Ojo virevjar eshír aghir ne asakín? [8] Virevjar aghir ne asakín, [9] t'vesik vo ne kalagam 'sa vae'va aea k'. [10] Cha'gyarov Rab, t'ves cha'virev ne aghir.

[11] 13 Eyen'lle

[12] Jhor'Nel t'vilo chiruman. [13] Kén'i ne uvam 'sa vae'chiruman. [14] Kéneith Nel ne uvam, t'ves di'ay nagovto Nel nom. [15] Virevkeith ne uvam.

[16] 14 Eyen'lle

[17] Kénko edh carnen 'sa eshír. [18] Jhor'no t'kokashen. [19] Mlirev Meri n'o 'sa vola'erúm seith. [20] Aljheveith ne eshír kokashen.

[21] 15 Eyen'lle — Do'llav

[22] Kén'i ne uvam 'sa vae'chiruman. [23] Nagovdoteith Tam n'om. [24] Jhor'Tam t'kokashen. [25] Sirev erú seith ne iseni. [26] Aljhev Nel n'o. [27] Sirev edh asakín ne va'aea, egik eshír. [28] Di'ay gyarov virev Meri ne kalagam.

English

[1] Lesson XI

[2] This is a fat hen. [3] The hen has a nest in the box. [4] She has eggs in the nest. [5] A cat sees the nest, and can get the eggs.

[6] Lesson XII

[7] Can this old fox catch the hen? [8] The fox can catch the hen, [9] and get the eggs in the nest. [10] Run, Rab, and catch the fox.

[11] Lesson XIII

[12] Nell is by the pond. [13] I see ducks on the pond. [14] Nell sees the ducks, and will feed them. [15] She cannot get the ducks.

[16] Lesson XIV

[17] This old man cannot see. [18] He is blind. [19] Mary holds him by the hand. [20] She is kind to the old blind man.

[21] Lesson XV

[22] I see ducks on the pond. [23] Tom will feed them. [24] Tom is blind. [25] He holds a box in his hand. [26] Nell is kind to him. [27] This old hen has a nest. [28] Mary will run and get the eggs.

Parts of Speech Legend

adj
adjective
adv
adverb
conj
conjunction
cop
copula
epen
 
mi
modifier
n
noun
part
particle
pl
plural
poss
 
pro
pro-form
prop
proper name
prsn
person
tns
tense
v
verb

Interlinear

orthographic version
morphemic breakdown
IPA pronunciation
part of speech
English translation
[1] 11 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[1] Lesson XI
Jhor'nes t'ccat asakín.
jhor- nes te ccat asakín
ʒoɹ nɛs kə̆ˈkɑt ɑsɑˈkin
cop pro conj adj n
EQUIV: this and fat hen
This is a fat hen.
Mlirev asakín ne va'aea 'sa vae'iseni.
mlirev asakín ne va'aea alun- -sa vae iseni
mlɪˈɹɛv ɑsɑˈkin vɑˈʔe.ɑ ɑˈlun ve ɪˈsɛnɪ
v n mi mi mi adv n
have hen OBJ: nest PREV 1 WHERE: box
The hen has a nest in the box.
Vae'va aea mlireva ne kalagam.
vae va'aea mlirev -a ne kalaga -im
ve vɑˈʔe.ɑ mlɪˈɹɛv ɑ kɑˈlɑɡɑ mˈ̍
adv v prsn mi n pl
WHERE: nest have 3SF OBJ: egg PL
She has eggs in the nest.
Kén chifilei ne va'aea, t'ves virevjar ne kalagam.
kénillev chifilei ne va'aea te ves virev -j- -ar ne kalaga -im
ˈkɛnɪlɛv t͡ʃɪˈfɪle vɑˈʔe.ɑ vɛs vɪˈɹɛv d͡ʒ ɑɹ kɑˈlɑɡɑ mˈ̍
v n mi conj adv v part prsn mi n pl
see housecat OBJ: nest and WHILE: catch able 3SM OBJ: egg PL
A cat sees the nest, and can get the eggs.
[6] 12 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[6] Lesson XII
Ojo virevjar eshír aghir ne asakín?
ojo virev -j- -ar eshír aghir ne asakín
ˈod͡ʒo vɪˈɹɛv d͡ʒ ɑɹ ɛˈʃiɹ ɑˈxiɹ ɑsɑˈkin
v part prsn adj n mi n
Y/N catch able 3SM old fox OBJ: hen
Can this old fox catch the hen?
Virevjar aghir ne asakín,
virev -j- -ar aghir ne asakín
vɪˈɹɛv d͡ʒ ɑɹ ɑˈxiɹ ɑsɑˈkin
v part prsn n mi n
catch able 3SM fox OBJ: hen
The fox can catch the hen,
t'vesik vo ne kalagam 'sa vae'va aea k'.
te vesik vo ne kalaga -im alun- -sa vae va'aea kesik
ˈvɛsɪk vo kɑˈlɑɡɑ mˈ̍ ɑˈlun ve vɑˈʔe.ɑ ˈkɛsɪk
conj adv pro mi n pl mi mi adv adv
and THEN: PRO-VERB OBJ: egg PL PREV 1 WHERE: nest :THEN
and get the eggs in the nest.
Cha'gyarov Rab, t'ves cha'virev ne aghir.
cha- gyarov Rab te ves cha- virev ne aghir
t͡ʃɑ ɡjɑˈɹov rɑb vɛs t͡ʃɑ vɪˈɹɛv ɑˈxiɹ
v prop conj adv v mi n
IMP run Rob and WHILE: IMP catch OBJ: fox
Run, Rab, and catch the fox.
[11] 13 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[11] Lesson XIII
Jhor'Nel t'vilo chiruman.
jhor- Nel te vilo chiruman
ʒoɹ nɛl ˈvilo t͡ʃɪˈɹumɑn
cop prop conj adv n
EQUIV: Nell and NEAR: lake
Nell is by the pond.
Kén'i ne uvam 'sa vae'chiruman.
kénillev -ni ne uva -im alun- -sa vae chiruman
ˈkɛnɪlɛv ni ˈuvɑ mˈ̍ ɑˈlun ve t͡ʃɪˈɹumɑn
v prsn mi n pl mi mi adv n
see SELF OBJ: waterfowl PL PREV 1 WHERE: lake
I see ducks on the pond.
Kéneith Nel ne uvam, t'ves di'ay nagovto Nel nom.
kénillev -eith Nel ne uva -im te ves di'ay nagov -t- -o Nel no -im
ˈkɛnɪlɛv nɛl ˈuvɑ mˈ̍ vɛs diˈʔɑi nɑˈɡov t ɔ nɛl no mˈ̍
v prsn prop mi n pl conj adv tns v part epen prop n pl
see acq ring Nell OBJ: waterfowl PL and WHILE: FUT eat CAUS (NULL) Nell it PL
Nell sees the ducks, and will feed them.
Virevkeith ne uvam.
virev -k- -eith ne uva -im
vɪˈɹɛv k ˈuvɑ mˈ̍
v part prsn mi n pl
catch unable acq ring OBJ: waterfowl PL
She cannot get the ducks.
[16] 14 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[16] Lesson XIV
Kénko edh carnen 'sa eshír.
kénillev -k- -o edh carnen alun- -sa eshír
ˈkɛnɪlɛv k ɔ ɛð ˈcɑɹnɛn ɑˈlun ɛˈʃiɹ
v part epen adj n mi mi adj
see unable (NULL) this man PREV 1 old
This old man cannot see.
Jhor'no t'kokashen.
jhor- no te kokashen
ʒoɹ no koˈkɑʃɛn
cop n conj n
EQUIV: it and blind person
He is blind.
Mlirev Meri n'o 'sa vola'erúm seith.
mlirev Meri ne no alun- -sa vola erú -im s- -eith
mlɪˈɹɛv ˈmɛɹi no ɑˈlun ˈvolɑ mˈ̍ s
v prop mi n mi mi adv pl poss prsn
have Mary OBJ: it PREV 1 WHERE: ?? PL POSS: acq ring
Mary holds him by the hand.
Aljheveith ne eshír kokashen.
aljhev -eith ne eshír kokashen
ɑlˈʒɛv ɛˈʃiɹ koˈkɑʃɛn
v prsn mi adj n
be kind acq ring OBJ: old blind person
She is kind to the old blind man.
[21] 15 Eyen'lle — Do'llav
eyen'lle do'llav
ɛjɛnlə̆ˈlɛ dolə̆ˈlɑv
n v
?? lesson review
[21] Lesson XV
Kén'i ne uvam 'sa vae'chiruman.
kénillev -ni ne uva -im alun- -sa vae chiruman
ˈkɛnɪlɛv ni ˈuvɑ mˈ̍ ɑˈlun ve t͡ʃɪˈɹumɑn
v prsn mi n pl mi mi adv n
see SELF OBJ: waterfowl PL PREV 1 WHERE: lake
I see ducks on the pond.
Nagovdoteith Tam n'om.
nagov -d- -o -t- -eith Tam ne no -im
nɑˈɡov d ɔ t tɑm no mˈ̍
v tns epen part prsn prop mi n pl
eat FUT (NULL) CAUS acq ring Tom OBJ: it PL
Tom will feed them.
Jhor'Tam t'kokashen.
jhor- Tam te kokashen
ʒoɹ tɑm koˈkɑʃɛn
cop prop conj n
EQUIV: Tom and blind person
Tom is blind.
Sirev erú seith ne iseni.
sirev erú s- -eith ne iseni
sɪˈɹɛv s ɪˈsɛnɪ
v poss prsn mi n
have ?? POSS: acq ring OBJ: box
He holds a box in his hand.
Aljhev Nel n'o.
aljhev Nel ne no
ɑlˈʒɛv nɛl no
v prop mi n
be kind Nell OBJ: it
Nell is kind to him.
Sirev edh asakín ne va'aea, egik eshír.
sirev edh asakín ne va'aea egik eshír
sɪˈɹɛv ɛð ɑsɑˈkin vɑˈʔe.ɑ ˈɛɡɪk ɛˈʃiɹ
v adj n mi mi adj
have this hen OBJ: nest SUBJ: old
This old hen has a nest.
Di'ay gyarov virev Meri ne kalagam.
di'ay gyarov virev Meri ne kalaga -im
diˈʔɑi ɡjɑˈɹov vɪˈɹɛv ˈmɛɹi kɑˈlɑɡɑ mˈ̍
tns v v prop mi n pl
FUT run catch Mary OBJ: egg PL
Mary will run and get the eggs.