Orthographic

Asha'ille

[1] 16 Eyen'lle

[2] Sirev Su ne chirejhen. [3] Sirevec ne biya hishalle. [4] Mish sirevteith Su erú so'An ne chirejhen, [5] t'vesik ve'hhe ovdeith An n'o. [6] Aljhev Su ne An.

[7] 17 Eyen'lle

[8] Jhor'va t'vae haláin. [9] Sireva ne nesaeath va'aea. [10] Jhor'vae va'aea t'car kalagam. [11] Cha'kr sshaghov ne va'aea. [12] Ojo mish virevta va chifilei ne car kalagam sa?

[13] 18 Eyen'lle

[14] Jhor'nes t'lorsath va. [15] Lo'mmavaer ne biya tachan. [16] Di'ay kyelsaev ne erú so'Su, t'ves jha'sshav. [17] Illeveith ne lorsath va. [18] Jhi daedh vo en'i.

[19] 19 Eyen'lle

[20] Ojo kén ne cchikivon sarnim? [21] Jhi, kén'i n'om. Jhor'car t'nom. [22] Jhor'Tam t'gor ccat 'yu veiak gir mal gyarov. [23] Virevjeith Nat n'o. [24] Éjhni ne cchikiv sarnim.

[25] 20 Eyen'lle — Do'llav

[26] Sirev Su ne chirejhen t'lorsath va. [27] Sirev chirejhen seith ne biya hishalle t'chi vaelesh. [28] Illev Su ne Meri, t'vet sirevteith Su erú so'Meri ne chirejhen. [29] Lo'mmav lorsath va ne tachan. [30] Vilo'tachan kyelsaev Su Meri, t'ves di'ay jha'sshav va. [31] Jhor'vam t'vae haláin 'sa vilo'chiruman. [32] Ojo kén n'o? [33] Jhi. Jhor'car t'nom 'sa vae'va aea. [34] Di'ay kr'sshaghov Tam ne va'aea so'va. [35] Jhor'no t'gir jhelle, veia'vo.

English

[1] Lesson XVI

[2] Sue has a doll. [3] It has a new dress. [4] She will let Ann hold the doll in her hands, [5] and Ann will fan it. [6] Sue is kind to Ann.

[7] Lesson XVII

[8] A bird is in the tree. [9] It has a nest there. [10] The nest has five eggs in it. [11] Do not rob the nest. [12] Will the bird let the cat get her five eggs?

[13] Lesson XVIII

[14] This is a pet bird. [15] It lives in a new cage. [16] It will stand on Sue's hand, and sing. [17] Sue loves her pet bird. [18] So do I love it.

[19] Lesson XIX

[20] Do you see the boys at play? [21] Yes, I see them; there are five of them. [22] Tom is too fat to run fast. [23] Nat can catch him. [24] I like to see boys play.

[25] Lesson XX — Review

[26] Sue has a doll and a pet bird. [27] Her doll has a new dress and a cap. [28] Sue loves Mary, and will let her hold the doll. [29] The pet bird lives in the cage. [30] Sue and Mary will stand by the cage, and the bird will sing. [31] There are birds in the tree by the pond. [32] Can you see them? [33] Yes; there are five of them in a nest. [34] Tom will not rob a bird's nest. [35] He is too kind to do so.

Parts of Speech Legend

adj
adjective
adv
adverb
conj
conjunction
cop
copula
mi
modifier
n
noun
part
particle
pl
plural
poss
 
pro
pro-form
prop
proper name
prsn
person
tns
tense
v
verb

Interlinear

orthographic version
morphemic breakdown
IPA pronunciation
part of speech
English translation
[1] 16 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[1] Lesson XVI
Sirev Su ne chirejhen.
sirev Su ne chirejhen
sɪˈɹɛv su t͡ʃiˈɹɛʒɛn
v prop mi n
have Sue OBJ: toy
Sue has a doll.
Sirevec ne biya hishalle.
sirev -ec ne biya hishalle
sɪˈɹɛv ɛk ˈbijɑ hiˈʃɑl
v prsn mi adj n
have 3SN OBJ: new dress
It has a new dress.
Mish sirevteith Su erú so'An ne chirejhen,
mish sirev -t- -eith Su erú so- An ne chirejhen
miʃ sɪˈɹɛv t su so ɑn t͡ʃiˈɹɛʒɛn
v part prsn prop poss prop mi n
may have CAUS acq ring Sue ?? POSS: Ann OBJ: toy
She will let Ann hold the doll in her hands,
t'vesik ve'hhe ovdeith An n'o.
te vesik ve hhe ov -d- -eith An ne no
ˈvɛsɪk hə̆ˈhɛ ov d ɑn no
conj adv adv n v tns prsn prop mi n
and THEN: ADV: fan do FUT acq ring Ann OBJ: it
and Ann will fan it.
Aljhev Su ne An.
aljhev Su ne An
ɑlˈʒɛv su ɑn
v prop mi prop
be kind Sue OBJ: Ann
Sue is kind to Ann.
[7] 17 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[7] Lesson XVII
Jhor'va t'vae haláin.
jhor- va te vae haláin
ʒoɹ ve hɑˈlɑin
cop n conj adv n
EQUIV: bird and WHERE: tree
A bird is in the tree.
Sireva ne nesaeath va'aea.
sirev -a ne nesaea -ith va'aea
sɪˈɹɛv ɑ nɛˈsɛ.ɑ ɪθ vɑˈʔe.ɑ
v prsn mi n adj
have 3SF OBJ: there ADJ nest
It has a nest there.
Jhor'vae va'aea t'car kalagam.
jhor- vae va'aea te car kalaga -im
ʒoɹ ve vɑˈʔe.ɑ kɑɹ kɑˈlɑɡɑ mˈ̍
cop adv conj adj n pl
EQUIV: WHERE: nest and five egg PL
The nest has five eggs in it.
Cha'kr sshaghov ne va'aea.
cha- kre sshaghov ne va'aea
t͡ʃɑ kɹɛ ʃə̆ʃɑˈxov vɑˈʔe.ɑ
adj v mi
IMP NEG: steal OBJ: nest
Do not rob the nest.
Ojo mish virevta va chifilei ne car kalagam sa?
ojo mish virev -t- -a va chifilei ne car kalaga -im s- -a
ˈod͡ʒo miʃ vɪˈɹɛv t ɑ t͡ʃɪˈfɪle kɑɹ kɑˈlɑɡɑ mˈ̍ s ɑ
v part prsn n n mi adj n pl poss prsn
Y/N may catch CAUS 3SF bird housecat OBJ: five egg PL POSS: 3SF
Will the bird let the cat get her five eggs?
[13] 18 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[13] Lesson XVIII
Jhor'nes t'lorsath va.
jhor- nes te lorsath va
ʒoɹ nɛs
cop pro conj n
EQUIV: this and ?? bird
This is a pet bird.
Lo'mmavaer ne biya tachan.
lo'mmav -aer ne biya tachan
lomə̆ˈmɑv ˈbijɑ ˈtɑt͡ʃɑn
v pro mi adj n
live 3SU OBJ: new cage
It lives in a new cage.
Di'ay kyelsaev ne erú so'Su, t'ves jha'sshav.
di'ay kyelsaev ne erú so- Su te ves jha'sshav
diˈʔɑi kjɛlˈsev so su vɛs ʒɑʃə̆ˈʃɑv
tns v mi poss prop conj adv v
FUT stand OBJ: ?? POSS: Sue and WHILE: sing
It will stand on Sue's hand, and sing.
Illeveith ne lorsath va.
illev -eith ne lorsath va
iˈlɛv
v prsn mi n
love acq ring OBJ: ?? bird
Sue loves her pet bird.
Jhi daedh vo en'i.
jhi daedh vo en'i
ʒi deð vo ɛnːˈi
pro pro
yes also PRO-VERB SELF
So do I love it.
[19] 19 Eyen'lle
eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
n
?? lesson
[19] Lesson XIX
Ojo kén ne cchikivon sarnim?
ojo kénillev ne cchikiv -on sarn -im
ˈod͡ʒo ˈkɛnɪlɛv t͡ʃə̆t͡ʃiˈkiv on sɑɹn mˈ̍
v mi v n n pl
Y/N see OBJ: play :N boy PL
Do you see the boys at play?
Jhi, kén'i n'om. Jhor'car t'nom.
jhi kénillev-ni ne no -im jhor- car te no -im
ʒi no mˈ̍ ʒoɹ kɑɹ no mˈ̍
mi n pl cop adj conj n pl
yes ?? OBJ: it PL EQUIV: five and it PL
Yes, I see them; there are five of them.
Jhor'Tam t'gor ccat 'yu veiak gir mal gyarov.
jhor- Tam te gor ccat alun- -yu veia keia gir mal gyarov
ʒoɹ tɑm ɡoɹ kə̆ˈkɑt ɑˈlun ju ˈve.ɑ ke.ɑ ɡiɹ mɑl ɡjɑˈɹov
cop prop conj adj adj mi mi adv adv adj adj v
EQUIV: Tom and too fat PREV phrase GOAL: :GOAL more of moderate speed run
Tom is too fat to run fast.
Virevjeith Nat n'o.
virev -j- -eith Nat ne no
vɪˈɹɛv d͡ʒ nɑt no
v part prsn prop mi n
catch able acq ring Nat OBJ: it
Nat can catch him.
Éjhni ne cchikiv sarnim.
éjhillev -ni ne cchikiv sarn -im
ˈɛʒɪlɛv ni t͡ʃə̆t͡ʃiˈkiv sɑɹn mˈ̍
v prsn mi v n pl
enjoy SELF OBJ: play boy PL
I like to see boys play.
[25] 20 Eyen'lle — Do'llav
eyen'lle do'llav
ɛjɛnlə̆ˈlɛ dolə̆ˈlɑv
n v
?? lesson review
[25] Lesson XX — Review
Sirev Su ne chirejhen t'lorsath va.
sirev Su ne chirejhen te lorsath va
sɪˈɹɛv su t͡ʃiˈɹɛʒɛn
v prop mi n conj n
have Sue OBJ: toy and ?? bird
Sue has a doll and a pet bird.
Sirev chirejhen seith ne biya hishalle t'chi vaelesh.
sirev chirejhen s- -eith ne biya hishalle te chi- vaelesh
sɪˈɹɛv t͡ʃiˈɹɛʒɛn s ˈbijɑ hiˈʃɑl t͡ʃi ˈvelɛʃ
v n poss prsn mi adj n conj adj n
have toy POSS: acq ring OBJ: new dress and DIM hat
Her doll has a new dress and a cap.
Illev Su ne Meri, t'vet sirevteith Su erú so'Meri ne chirejhen.
illev Su ne Meri te vet sirev -t- -eith Su erú so- Meri ne chirejhen
iˈlɛv su ˈmɛɹi vɛt sɪˈɹɛv t su so ˈmɛɹi t͡ʃiˈɹɛʒɛn
v prop mi prop conj adv v part prsn prop poss prop mi n
love Sue OBJ: Mary and THEREFORE: have CAUS acq ring Sue ?? POSS: Mary OBJ: toy
Sue loves Mary, and will let her hold the doll.
Lo'mmav lorsath va ne tachan.
lo'mmav lorsath va ne tachan
lomə̆ˈmɑv ˈtɑt͡ʃɑn
v n mi n
live ?? bird OBJ: cage
The pet bird lives in the cage.
Vilo'tachan kyelsaev Su Meri, t'ves di'ay jha'sshav va.
vilo tachan kyelsaev Su Meri te ves di'ay jha'sshav va
ˈvilo ˈtɑt͡ʃɑn kjɛlˈsev su ˈmɛɹi vɛs diˈʔɑi ʒɑʃə̆ˈʃɑv
adv n v prop prop conj adv tns v n
NEAR: cage stand Sue Mary and WHILE: FUT sing bird
Sue and Mary will stand by the cage, and the bird will sing.
Jhor'vam t'vae haláin 'sa vilo'chiruman.
jhor- va -im te vae haláin alun- -sa vilo chiruman
ʒoɹ mˈ̍ ve hɑˈlɑin ɑˈlun ˈvilo t͡ʃɪˈɹumɑn
cop n pl conj adv n mi mi adv n
EQUIV: bird PL and WHERE: tree PREV 1 NEAR: lake
There are birds in the tree by the pond.
Ojo kén n'o?
ojo kénillev ne no
ˈod͡ʒo ˈkɛnɪlɛv no
v mi n
Y/N see OBJ: it
Can you see them?
Jhi. Jhor'car t'nom 'sa vae'va aea.
jhi jhor- car te no -im alun- -sa vae va'aea
ʒi ʒoɹ kɑɹ no mˈ̍ ɑˈlun ve vɑˈʔe.ɑ
cop adj conj n pl mi mi adv
yes EQUIV: five and it PL PREV 1 WHERE: nest
Yes; there are five of them in a nest.
Di'ay kr'sshaghov Tam ne va'aea so'va.
di'ay kre sshaghov Tam ne va'aea so- va
diˈʔɑi kɹɛ ʃə̆ʃɑˈxov tɑm vɑˈʔe.ɑ so
tns adj v prop mi poss n
FUT NEG: steal Tom OBJ: nest POSS: bird
Tom will not rob a bird's nest.
Jhor'no t'gir jhelle, veia'vo.
jhor- no te gir jhelle veia vo
ʒoɹ no ɡiɹ ʒɛl ˈve.ɑ vo
cop n conj adj adj adv pro
EQUIV: it and more good GOAL: PRO-VERB
He is too kind to do so.