Orthographic

Asha'ille

[1] 1 Eyen'lle

[2] Ne dajh. [3] Pas gyarov dajh.

[4] 2 Eyen'lle

[5] Ne chifilei. [6] Ne badhae. [7] Ojo jhor'chifilei t'vae badhae. [8] Jhor'chifilei t'vae badhae.

[9] 3 Eyen'lle

[10] Ne carnen. [11] Ne tamael. [12] Sirev carnen ne tamael. [13] Ojo jhor'tamael t'vae erú seith? [14] Jhor'no t'vae erú seith.

[15] 4 Eyen'lle

[16] Ne ccat asakín. [17] Ne cátua nagá. [18] Jhor'ccat asakín t'vae iseni. [19] Pas gyarov nagá vedá'iseni. [20] Ojo gyarovja asakín.

[21] 5 Eyen'lle

[22] Cha'kén ne Rab! Cha'kén ne An! [23] Cha'kén! Sirev Rab ne vaelesh. [24] Ojo virevjeith An ne Rab?

[25] 6 Eyen'lle

[26] Virevjeith An ne Rab. [27] Cha'kén! Sireveith ne vaelesh. [28] Vik'merlavjeith An ne Rab. [29] Daedh mïsh merlavteith ne Rab.

English

[1] Lesson I

[2] The dog. [3] The dog ran.

[4] Lesson II

[5] The cat. [6] The mat. [7] Is the cat on the mat? [8] The cat is on the mat.

[9] Lesson III

[10] The man. [11] A pen. [12] The man has a pen. [13] Is the pen in his hand? [14] It is in his hand.

[15] Lesson IV

[16] A fat hen. [17] A big rat. [18] The fat hen is on the box. [19] The rat ran from the box. [20] Can the hen run?

[21] Lesson V

[22] See Rab! See Ann! [23] See! Rab has the hat. [24] Can Ann catch Rab?

[25] Lesson VI

[26] Ann can catch Rab. [27] See! She has the hat. [28] Now Ann can pat Rab. [29] Let me pat Rab, too.

Parts of Speech Legend

Q
 
adj
adjective
adv
adverb
conj
conjunction
cop
copula
mi
modifier
n
noun
part
particle
poss
 
prop
proper name
prsn
person
tns
tense
v
verb

Interlinear

orthographic version
morphemic breakdown
IPA pronunciation
part of speech
English translation
[1] 1 Eyen'lle
sar eyen'lle
sɑɹ ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
one lesson
[1] Lesson I
Ne dajh.
ne dajh
dɑʒ
mi n
OBJ: dog
The dog.
Pas gyarov dajh.
pas gyarov dajh
pɑs ɡjɑˈɹov dɑʒ
tns v n
PST run dog
The dog ran.
[4] 2 Eyen'lle
daed eyen'lle
ded ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
two lesson
[4] Lesson II
Ne chifilei.
ne chifilei
t͡ʃɪˈfɪle
mi n
OBJ: housecat
The cat.
Ne badhae.
ne badhae
bɑˈðe
mi n
OBJ: mat
The mat.
Ojo jhor'chifilei t'vae badhae.
ojo jhor- chifilei te vae badhae
ˈod͡ʒo ʒoɹ t͡ʃɪˈfɪle ve bɑˈðe
cop n conj adv n
Y/N EQUIV: housecat and WHERE: mat
Is the cat on the mat?
Jhor'chifilei t'vae badhae.
jhor- chifilei te vae badhae
ʒoɹ t͡ʃɪˈfɪle ve bɑˈðe
cop n conj adv n
EQUIV: housecat and WHERE: mat
The cat is on the mat.
[9] 3 Eyen'lle
aeg eyen'lle
ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
three lesson
[9] Lesson III
Ne carnen.
ne carnen
ˈcɑɹnɛn
mi n
OBJ: man
The man.
Ne tamael.
ne tamael
tɑˈmel
mi n
OBJ: writing brush
A pen.
Sirev carnen ne tamael.
sirev carnen ne tamael
sɪˈɹɛv ˈcɑɹnɛn tɑˈmel
v n mi n
have man OBJ: writing brush
The man has a pen.
Ojo jhor'tamael t'vae erú seith?
ojo jhor- tamael te vae erú s- -eith
ˈod͡ʒo ʒoɹ tɑˈmel ve s
cop n conj adv poss prsn
Y/N EQUIV: writing brush and WHERE: ?? POSS: acq ring
Is the pen in his hand?
Jhor'no t'vae erú seith.
jhor- no te vae erú s- -eith
ʒoɹ no ve s
cop n conj adv poss prsn
EQUIV: it and WHERE: ?? POSS: acq ring
It is in his hand.
[15] 4 Eyen'lle
mir eyen'lle
miɹ ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
four lesson
[15] Lesson IV
Ne ccat asakín.
ne ccat asakín
kə̆ˈkɑt ɑsɑˈkin
mi adj n
OBJ: fat hen
A fat hen.
Ne cátua nagá.
ne cátua nagá
ˈkɑtu.ɑ nɑˈɡɑ
mi adj n
OBJ: big rat
A big rat.
Jhor'ccat asakín t'vae iseni.
jhor- ccat asakín te vae iseni
ʒoɹ kə̆ˈkɑt ɑsɑˈkin ve ɪˈsɛnɪ
cop adj n conj adv n
EQUIV: fat hen and WHERE: box
The fat hen is on the box.
Pas gyarov nagá vedá'iseni.
pas gyarov nagá vedá iseni
pɑs ɡjɑˈɹov nɑˈɡɑ vɛˈdɑ ɪˈsɛnɪ
tns v n adv n
PST run rat FROM: box
The rat ran from the box.
Ojo gyarovja asakín.
ojo gyarov -j- -a asakín
ˈod͡ʒo ɡjɑˈɹov d͡ʒ ɑ ɑsɑˈkin
v part prsn n
Y/N run able 3SF hen
Can the hen run?
[21] 5 Eyen'lle
car eyen'lle
kɑɹ ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
five lesson
[21] Lesson V
Cha'kén ne Rab! Cha'kén ne An!
cha- kénillev ne Rab cha- kénillev ne An
t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv ɹɑb t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv ɑn
v mi prop v mi prop
IMP see OBJ: Rab IMP see OBJ: Ann
See Rab! See Ann!
Cha'kén! Sirev Rab ne vaelesh.
cha- kénillev sirev Rab ne vaelesh
t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv sɪˈɹɛv ɹɑb ˈvelɛʃ
v v prop mi n
IMP see have Rab OBJ: hat
See! Rab has the hat.
Ojo virevjeith An ne Rab?
ojo virev -j- -eith An ne Rab
ˈod͡ʒo vɪˈɹɛv d͡ʒ ɑn ɹɑb
v part prsn prop mi prop
Y/N catch able acq ring Ann OBJ: Rab
Can Ann catch Rab?
[25] 6 Eyen'lle
ero eyen'lle
ˈɛɹo ɛjɛnlə̆ˈlɛ
adj n
six lesson
[25] Lesson VI
Virevjeith An ne Rab.
virev -j- -eith An ne Rab
vɪˈɹɛv d͡ʒ ɑn ɹɑb
v part prsn prop mi prop
catch able acq ring Ann OBJ: Rab
Ann can catch Rab.
Cha'kén! Sireveith ne vaelesh.
cha- kénillev sirev -eith ne vaelesh
t͡ʃɑ ˈkɛnɪlɛv sɪˈɹɛv ˈvelɛʃ
v v prsn mi n
IMP see have acq ring OBJ: hat
See! She has the hat.
Vik'merlavjeith An ne Rab.
vik merlav -j- -eith An ne Rab
vɪk mɛɹˈlɑv d͡ʒ ɑn ɹɑb
adv v part prsn prop mi prop
NOW: pat able acq ring Ann OBJ: Rab
Now Ann can pat Rab.
Daedh mïsh merlavteith ne Rab.
daedh mish * merlav -t- -eith ne Rab
deð miʃ mɛɹˈlɑv t ɹɑb
Q v part prsn mi prop
also may Q (ablaut) pat CAUS acq ring OBJ: Rab
Let me pat Rab, too.