Amanda Babcock ran Relay 9 in the spring of 2004 with the mërèchi text, Thinking About Winter.

Note: The Asha'ille text has not been updated yet to reflect the spelling reform that occurred after the relay.

Orthographic

Asha'ille

[1] Ne Fivash Sshalnír

[2] Jhor'fivash t'ghishóth kegharn [3] alunyu sshaghov n'om e'kath eshír kajir chi.
[4] Jhor'fivash t'lokeili alunyu ssaelorvkec don'om lorith.
[5] Jhor'fivash t'kesaer koso t'fajhe moram.

[6] Vep'alunyum sshalnírivniyaslejh'te [7] ne jhor'naróth chi'sarn t'tuyaea, [8] vea'che jha'mmavejh'te dovola'aea kea.
[9] Vet'di ay sányelev eró egik mlejh'teml palaiya n'i ket,
[10] Ves'di ay layev emeirjhom vedá'mlejh'teml masedim kedá kes.

English

[1] Winter Remembering

[2] Winter is a hunting Kegharn, [3] who steals those who are old, sickly, and young.
[4] Winter is a stone, upon which nothing living can survive.
[5] Winter is a merciless beak and sharp talons.

[6] For this reason, we all remember you, [7] the bounding boy who is spring, [8] so you may dance upon the earth.
[9] Thus will the sun, your mother, look down at me,
[10] And flowers will grow from your footsteps.

mërèchi

[1] [2] lyín kabàlëki ésöp'n ròg [3] na-vítip'n àn líaclianic, àn kàlicianic, të àn yiàlaclianic
[4] lyín kabàlëki ésöp'n khàdelü nàcash ka'shírsap'n làma
[5] lyín kabàlëki ésöp'n nícnöm dóvi të bóltëcan níkin

[6] [7] hró týpatatëp'fa dà'c, na-ésöp'da à níllip cilitàlapi füshínnö ciliditàpi, [8] yt'píhlcüp'da dèlchëmëa
[9] hródi enèd na-ésöp'n dàgë tymàmr ki'büralóhlp'r fàcash
[10] të lúthian ki'cilishíhlrap'të dàgë talàfiaba.

Parts of Speech Legend

adj
adjective
adv
adverb
conj
conjunction
cop
copula
mi
modifier
n
noun
opt
optative
part
particle
pl
plural
pro
pro-form
prsn
person
tns
tense
v
verb

Interlinear

orthographic version
morphemic breakdown
IPA pronunciation
part of speech
English translation
mërèchi translation
[1] Ne Fivash Sshalnír
ne fivash sshalnír
ˈfivɑʃ ʃə̆ʃɑlnˈnir
mi n n
OBJ: winter remembering
[1] Winter Remembering
Jhor'fivash t'ghishóth kegharn
jhor- fivash te ghishóth kegharn
ʒoɹ ˈfivɑʃ xɪˈʃoθ kɛˈxɑɹn
cop n conj adj n
EQUIV: winter and hunting Kegharn
Winter is a hunting Kegharn,
lyín kabàlëki ésöp'n ròg
alunyu sshaghov n'om e'kath eshír kajir chi.
alun- -yu sshaghov ne no -im egikath eshír kajir chi
ɑˈlun ju ʃə̆ʃɑˈxov no mˈ̍ ˈɛɡɪkɑθ ɛˈʃiɹ ˈkɑd͡ʒɪɹ t͡ʃi
mi mi v mi n pl mi adj adj adj
PREV phrase steal OBJ: it PL DO: old sickly small
who steals those who are old, sickly, and young.
na-vítip'n àn líaclianic, àn kàlicianic, të àn yiàlaclianic
Jhor'fivash t'lokeili alunyu ssaelorvkec don'om lorith.
jhor- fivash te lokeili alun- -yu ssaelorv -k- -ec do- ne no -im lorav -ith
ʒoɹ ˈfivɑʃ loˈkeli ɑˈlun ju sə̆ˈseloɹv k ɛk do no mˈ̍ loˈɹɑv ɪθ
cop n conj n mi mi v part prsn mi n pl v adj
EQUIV: winter and stone PREV phrase survive unable 3SN RE OBJ: it PL live ADJ
Winter is a stone, upon which nothing living can survive.
lyín kabàlëki ésöp'n khàdelü nàcash ka'shírsap'n làma
Jhor'fivash t'kesaer koso t'fajhe moram.
jhor- fivash te kesaer koso te fajhe mora -im
ʒoɹ ˈfivɑʃ kɛˈseɹ ˈkoso ˈfɑʒɛ ˈmoɹɑ mˈ̍
cop n conj adj n conj adj n pl
EQUIV: winter and sharp beak and sharp claw PL
Winter is a merciless beak and sharp talons.
lyín kabàlëki ésöp'n nícnöm dóvi të bóltëcan níkin
Vep'alunyum sshalnírivniyaslejh'te
vep alun- -yu -im sshalníriv -ni -as -l- -ejh te
vɛp ɑˈlun ju mˈ̍ ʃə̆ʃɑlnˈiɹɪv ni ɑs l ɛʒ
adv mi mi pl v prsn prsn part prsn conj
REASON: PREV phrase PL remember SELF everyone DO 1ring and
For this reason, we all remember you,
ne jhor'naróth chi'sarn t'tuyaea,
ne jhor- narov -ith chi- sarn te tuyaea
ʒoɹ nɑˈɹov ɪθ t͡ʃi sɑɹn tuˈje.ɑ
mi cop v adj adj n conj n
OBJ: EQUIV: bound ADJ DIM boy and spring
the bounding boy who is spring,
hró týpatatëp'fa dà'c, na-ésöp'da à níllip cilitàlapi füshínnö ciliditàpi,
vea'che jha'mmavejh'te dovola'aea kea.
vea che- jha'mmav -ejh te do- vola aea kea
t͡ʃe ʒɑmə̽ˈmɑv ɛʒ do ˈvolɑ ˈe.ɑ
opt v prsn conj adv n
?? may dance 1ring and RE WHERE: land ??
so you may dance upon the earth.
yt'píhlcüp'da dèlchëmëa
Vet'di ay sányelev eró egik mlejh'teml palaiya n'i ket,
vet di'ay sányelev eró egik ml-ml -ejh te palaiya ne en'i ket
vɛt diˈʔɑi ˈsɑnjɛlɛv ɛˈɹo ˈɛɡɪk ml ɛʒ pɑˈlɑijɑ ɛnːˈi kɛt
adv tns v n mi prsn conj n mi pro adv
THEREFORE: FUT watch sun SUBJ: POS 1ring and mother OBJ: SELF :THEREFORE
Thus will the sun, your mother, look down at me,
hródi enèd na-ésöp'n dàgë tymàmr ki'büralóhlp'r fàcash
Ves'di ay layev emeirjhom vedá'mlejh'teml masedim kedá kes.
ves di'ay layev emeirjho -im vedá ml-ml -ejh te mased -im kedá kes
vɛs diˈʔɑi lɑˈjɛv ɛˈmeɹʒo mˈ̍ vɛˈdɑ ml ɛʒ mɑˈsɛd mˈ̍ ˈkɛdɑ kɛs
adv tns v n pl adv prsn conj n pl adv adv
WHILE: FUT grow flower PL FROM: POS 1ring and step PL :FROM :WHILE
And flowers will grow from your footsteps.
të lúthian ki'cilishíhlrap'të dàgë talàfiaba.